Organizacja egzaminu gimnazjalnego
Pisemna deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym - wychowawcy klas
do 01.10.2018 r.
Zapoznanie uczniów z możliwościami dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - wychowawcy klas
do 28.09.2018 r.
Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na specjalnych warunkach - pedagog do 15.10.2018 r.
Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia - pedagog  do 20.11.2018 r.
Przyjęcie oświadczenia rodziców uczniów o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną - pedagog
do 23.11.2018 r.
Przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu - dyrektor
do 30.11.2018 r.
Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego - dyrektor do 11.02.2019 r.
Poinformowanie uczniów i rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - wychowawcy

do 28.02.2019 r.

Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego i ustalenie składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w każdej sali. Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących - dyrektor

 

do 11.03.2019 r.

 

Terminy egzaminu gimnazjalnego

Egzaminy próbne

• część humanistyczna

• część matematyczno-przyrodnicza

• część z języka obcego

 

grudzień

grudzień

grudzień

Egzaminy gimnazjalny

• część humanistyczna (150 min)

• część matematyczno-przyrodnicza (150 min)

• część z języka obcego (60 min)

 

10.04.2019 r.

11.04.2019 r.

12.04.2019 r.

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego

• część humanistyczna

• część matematyczno-przyrodnicza

• część z języka obcego

 

03.06.2019 r.

04.06.2019 r.

05.06.2019 r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
 14.06.2019 r.
Data wydania zaświadczenia
21.06.2019 r.

  Harmonogram egzaminów

 • Komunikat o przyborach

 • Komunikat o dostosowaniach