Pokazowe arkusze i zasady oceniania

 

Organizacja egzaminu ósmoklasisty
Pisemna deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym - wychowawcy klas
do 01.10.2018 r.
Zapoznanie uczniów z możliwościami dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego - wychowawcy klas
do 28.09.2018 r.
Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na specjalnych warunkach - pedagog do 15.10.2018 r.
Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia - pedagog  do 20.11.2018 r.
Przyjęcie oświadczenia rodziców uczniów o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną - pedagog
do 23.11.2018 r.
Przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu - dyrektor
do 30.11.2018 r.
Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego - dyrektor do 15.02.2019 r.
Poinformowanie uczniów i rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - wychowawcy

do 28.02.2019 r.

Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego i ustalenie składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w każdej sali. Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących - dyrektor

 

do 15.03.2019 r.

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy próbne ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

listopad

listopad

listopad

Egzaminy ósmoklasisty

• część humanistyczna (120 min)

• część matematyczna (100 min)

• część z języka obcego (90 min)

 

15.04.2019 r. (poniedziałek) godz. 9.00

16.04.2019 r. (wtorek) godz. 9.00

17.04.2019 r. (środa) godz. 9.00

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczno-przyrodnicza

• część z języka obcego

 

03.06.2019 r. (poniedziałek) godz. 11.00

04.06.2019 r. (wtorek) godz. 11.00

05.06.2019 r. (środa) godz. 11.00

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
 14.06.2019 r.
Data wydania zaświadczenia

21.06.2019 r.

 

Informator - egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów w 2019 r.

Komunikat o przyborach

Komunikat o dostosowaniach

Informacja o sposobie organizacji egzaminu ósmoklasisty