UCZNIOWIE  KLAS  ÓSMYCH !!!

NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE  ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

(PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ)

Wytyczne z dnia 20.05.2020r. dotyczące przeprowadzania i organizowania  egzaminu ósmoklasisty  w roku szkolnym  2019/2020

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez  objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy Np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali gimnastycznej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbica – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić  zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

9 Zdający  są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali  egzaminacyjnej  (w trakcie egzaminu ) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:                                                                                                                                                

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

• wychodzi do toalety

• kończy prace z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończy pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego uczniowie:

* przychodzą do szkoły w maseczkach o wyznaczonej  godzinie przed egzaminem/ dezynfekują ręce przy wejściu

* każdy zdający ma zapewnione miejsce w szatni, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste, pod nadzorem pracownika  (5 uczniów przypada na jedna szatnię)

* uczniowie pod opieką nauczyciela z zachowaniem bezpiecznej odległości przechodzą na korytarze przed salami egzaminacyjnymi      

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty
w terminie głównym

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

16 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 9.00

17 czerwca 2020r.  (środa) godz. 9.00

18 czerwca 2020r.  (czwartek) godz. 9.00

w terminie dodatkowym

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 7 lipca 2020r. (wtorek) godz. 9.00

8 lipca 2020r. (środa) godz. 9.00

9 lipca 2020r. (czwartek) godz. 9.00

 

Informacja AKTUALIZACJA 

 

 

Pokazowe arkusze i zasady oceniania

 

Organizacja egzaminu ósmoklasisty
Pisemna deklaracja wyboru języka obcego
do 30.09.2019r.
Zapoznanie uczniów z możliwościami dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu
do 27.09.2019r.
Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na specjalnych warunkach - pedagog do 25.11.2019r.
Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
 do 20.11.2019r.
Przyjęcie oświadczenia rodziców uczniów o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną - pedagog
do 8.11.2019r.
Przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu - dyrektor
do 2.12.2019r.
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego. Spośród zespołów nadzorujących powołanie przewodniczących tych zespołów.Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego - dyrektor

 

do 21.02.2020r.

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy próbne ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

2 grudnia 2019r.

3 grudnia 2019r.

4 grudnia 2019r.

Egzaminy ósmoklasisty

• część humanistyczna (120 min)

• część matematyczna (100 min)

• część z języka obcego (90 min)

 

21.04.2020r. (wtorek) godz. 9.00

22.04.2020r. (środa) godz. 9.00

23.04.2020r. (czwartek) godz. 9.00

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

01.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9.00

02.06.2020r. (wtorek) godz. 9.00

03.06.2020r. (środa) godz. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
 19.06.2020r.
Data wydania zaświadczenia

26.06.2020r.

 

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2019/2020

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o harmonogramie

Komunikat o przyborach