Klauzula informacyjna

Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:

 1. 1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2im. K. K. Baczyńskiego z siedzibą w Częstochowie, tel: 34 322 04 55, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. 2. Jeżeli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także  przysługujących Panu/i uprawnień, może Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  - p. Ewą Dziedzielą - za  pośrednictwem adresu  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 34 362 51 05, wewn. 107.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie oraz realizacji zawartych umów. W pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.
 4. 4. Odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie przetwarzają dane osobowe.
 5. 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów lub do wycofania zgody, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie określonym przez przepisy obowiązującego prawa.
 6. 6. Posiada Pan/Pani następujące uprawnienia:
 7.   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • • zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  g) prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku gdy:
 • • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  h) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku:

 • • powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.
 1. 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne.
 2. 8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa.