Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp2.czest.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane były poprawne.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Modlińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (034) 34-322-04-55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. 1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia od ulicy K. K. Baczyńskiego. Dwa są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście (do przedszkola) nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. 2. Sekretariat znajduje się po lewej stronie na podwyższonym parterze (brak dostępności dla osób niepełnosprawnych).
  3. 3. Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze na parterze na prawo od wejść głównych- dostęp do sześciu sal lekcyjnych, pedagoga i toalety dla niepełnosprawnych.
  4. 4. Wewnątrz budynku nie ma windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Nie ma też pętli indukcyjnych.
  5. 5. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
  6. 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
  7. 7. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego na terenie szkoły.
  8. 8. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.