ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW - 2022 

Procedury Egzamin ósmoklasisty

 

Pokazowe arkusze i zasady oceniania

 

Organizacja egzaminu ósmoklasisty
Pisemna deklaracja wyboru języka obcego
do 30.09.2020r.
Zapoznanie uczniów z możliwościami dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu
do 28.09.2020r.
Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na specjalnych warunkach - pedagog do 15.10.2020r.
Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
 do 20.11.2020r.
Przyjęcie oświadczenia rodziców uczniów o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną - pedagog
do 25.11.2020r.
Przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu - dyrektor
do 30.11.2020r.
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego. Spośród zespołów nadzorujących powołanie przewodniczących tych zespołów.Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego - dyrektor

 

do 25.03.2021r.

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy próbne ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

styczeń 2021r.

styczeń 2021r.

styczeń 2021r.

Egzaminy ósmoklasisty

• część humanistyczna (120 min)

• część matematyczna (100 min)

• część z języka obcego (90 min)

 

25.05.2021r. (wtorek) godz. 9.00

26.05.2021r. (środa) godz. 9.00

27.05.2021r. (czwartek) godz. 9.00

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

16.06.2021r. (środa) godz. 9.00

17.06.2021r. (czwartek) godz. 9.00

18.06.2021r. (piątek) godz. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
 02.07.2021r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji. do 08.07.2021r.
Data wydania zaświadczenia

09.07.2020r.

 

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o harmonogramie

Komunikat o przyborach