ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

Rewalidacja

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Z założenia mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji
rozwojowych i intelektualnych.
Podstawę prawną organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych stanowi rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania. Planowanie zajęć rewalidacyjnych powinno więc umożliwić osiągnięcie celów ich oddziaływań w odniesieniu do każdego ucznia niepełnosprawnego.
W ramach zajęć rewalidacyjnych pracujemy nad:
• rozwijaniem m.in.: mowy i umiejętności komunikowania się, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej, sprawności psychofizycznej, zainteresowań, a także orientacji przestrzennej oraz samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu,
 wspomaganiem i wspieraniem m.in.: w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia, a także samodzielności osobistej
i społecznej oraz przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
• kształtowaniem m.in.: umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji oraz asertywności,
• wzmacnianiem m.in.: kondycji fizycznej.

Skip to content