Czynna jest w godzinach od 7:30 do 16:30.

 

Świetlica jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem szkoły.Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Zajęcia świetlicowe wspierają rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Spędzają one czas w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Mają warunki do odpoczynku,regeneracji sil fizycznych, relaksu, rozrywki wyzwalającej przyjemne emocje, zjedzenia posiłków i odrobienia prac domowych.

Zajęcia świetlicowe uwzględniają w szczególności:

* organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

* organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

* kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

* upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;

* rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;

* stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Świetlica realizując swoje zadania pracuje z dziećmi różnymi formami(m.in.: gra, zabawa, działania plastyczne, czytelnicze, muzyczne, konkursy i inne, angażujące całą ich osobowość).

Opiece świetlicowej podlegają uczniowie zapisani do świetlicy.Wychowawcy świetlicy opiekują się także często innymi dziećmi wymagającymi bieżącej pomocy ze względu na zmianę zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych, trudne sytuacje rodzinne lub inne bieżące  potrzeby.

Za realizację planu pracy świetlicy odpowiada zespół wychowawców świetlicy. Skład zespołu ulega zmianom w zależności od organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. Wychowawcy współpracują z wychowawcami klasowymi, pedagogiem szkolnym i rodzicami dzieci.