Regulamin świetlicy w czasie pandemii

 ZAPISY DO  ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 ODBYWAJĄ SIĘ  W DNIACH:

 28 SIERPNIA 2020 OD GODZ. 8:00-11:00

    31 SIERPNIA 2020 OD GODZ. 8.00-13.00

1 WRZEŚNIA 2020 OD GODZ. 8:00 – 16:00

W ŚWIETLICY.

W KOLEJNYCH  DNIACH

KARTY ZGŁOSZENIA WYDAJĄ I ZAPISÓW DOKONUJĄ NAUCZYCIELE

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W  GODZINACH:  7:30 – 16:30

Aktualna „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” jest do pobrania poniżej na stronie. Znajdzie  się tam również „Klauzula informacyjna dotycząca odbioru dziecka ze szkoły i świetlicy  dla upoważnionych osób”. Kartę zapisu  należy wydrukować raz. Natomiast klauzulę informacyjną dla tylu osób, ile będzie upoważnionych do odbioru dziecka. Następnie należy podać tym osobom do zapoznania się z jej treścią.

Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowe składanie kart od 1 do 9 września 2020.

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 Klauzula informacyjna

WYPRAWKA ŚWIETLICA SZKOLNA

Czynna jest w godzinach od 7:30 do 16:30.

Świetlica jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem szkoły.Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Zajęcia świetlicowe wspierają rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Spędzają one czas w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Mają warunki do odpoczynku,regeneracji sil fizycznych, relaksu, rozrywki wyzwalającej przyjemne emocje, zjedzenia posiłków i odrobienia prac domowych.

Zajęcia świetlicowe uwzględniają w szczególności:

* organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

* organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

* kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

* upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;

* rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;

* stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Świetlica realizując swoje zadania pracuje z dziećmi różnymi formami(m.in.: gra, zabawa, działania plastyczne, czytelnicze, muzyczne, konkursy i inne, angażujące całą ich osobowość).

Opiece świetlicowej podlegają uczniowie zapisani do świetlicy.Wychowawcy świetlicy opiekują się także często innymi dziećmi wymagającymi bieżącej pomocy ze względu na zmianę zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych, trudne sytuacje rodzinne lub inne bieżące  potrzeby.

Za realizację planu pracy świetlicy odpowiada zespół wychowawców świetlicy. Skład zespołu ulega zmianom w zależności od organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. Wychowawcy współpracują z wychowawcami klasowymi, pedagogiem szkolnym i rodzicami dzieci.